پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در پژوهش های علوم مدیریتی و سایر رشته های مرتبط با علوم انسانی، پس از تعریف مسئله و تنظیم فرضیه ها، به مقصود آماده شدن برای جمع آوری اطلاعات و داده ها، بایستی پژوهش مطلوب را طراحی نمود. در طرح پژوهش بایستی روش و نوع پژوهش، جامعه آماری و منابع کسب اطلاع به گونه واضح و شفاف درآید. پس پژوهشگران قبل از هر اقدامی بایستی با در نظر داشتن ماهیت و محتوای موضوع مورد مطالعه ی خود، روش پژوهشی مناسب و جامعه آماری پژوهش خود را تعیین کنند تا پژوهش را به روش علمی به طرز مناسب به انجام رسانده و نتایج ارزنده و قابل اتکایی را کسب نمایند. [خاکی، غ. (1387)]

در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش های کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. در بخش مطالعات کتابخانه ای، با بهره گیری از کتاب ها، پایان نامه ها، مقالات و مجلات فارسی و لاتین، مطالب نظری و ادبیات پژوهش اظهار گردیده و با بهره گیری از این اطلاعات مدل و پرسشنامه ی پژوهش ایجاد شده می باشد. پس از آن از طریق اطلاعات بدست آمده از نمونه ها نتایج پژوهش حاصل شده اند. در ادامه ی این فصل از پژوهش، به مطالبی نظیر روش پژوهش، روش و ابزار گردآوری داده ها، جامعه آماری، حجم نمونه و مسایلی همانند این توجه می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف پژوهش

همان گونه که پیشتر تصریح گردید شاخص NPS یکی از ساده ترین شاخص های معرفی شده جهت اندازه گیری رضایت مشتریان و در عین حال اندازه توصیه خدمت/کالا توسط آن ها به دیگران می باشد که در سازمان های بزرگ و موفقی مانند جنرال الکتریک، جهت تنظیم برنامه های حفظ مشتریان به کار گرفته می گردد. با وجود نقاط قوت فراوان، این روش دارای نقاط ضعفی به تبیین ذیل می باشد: [pingitore,Gina (2007) ]

  1. مرزبندی های این روش، ممکن می باشد تفسیر اطلاعات را با مشکل مواجه کند. پر واضح می باشد که فردی که نمره صفر به سوال “احتمال توصیه” میدهد دلایلی کاملا متفاوت از فردی که نمره ی 6 به این سوال می دهد دارد اما هر دو در دسته ی “Detractor” ها قرار می گیرند.
  2. ممکن می باشد برای مقادیر متفاوت Promoter ، Passive و Detractor عدد NPS یکسانی حاصل گردد. همانند مثال زیر:

NPS Detractor
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Passive

Promoter

سایت منبع

40%

30%

0%

70%

Brand A 40%

20%

20%

60%

Brand B 40%

10%

40%

50%

Brand C 40%

0%

60%

40%

Brand D

در پژوهش حاضر کوشش بر آنست که این نقاط ضعف برطرف شوند.

5.1  سوالات پژوهش

  1. آیا بین عدد محاسبه ی NPS و FNPS تفاوت معنادار هست؟
  2. آیا بین NPS (یا FNPS) برند و محصول ارتباط ی معنادار هست؟
  3. آیا بین NPS (یا FNPS) برند و منبع اطلاعاتی ارتباط ی معنادار هست؟
  4. آیا بین NPS (یا FNPS) محصول و منبع اطلاعاتی ارتباط ی معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی با فرمت ورد