سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست عناوین

عنوان صفحه

فصل اول «کلیات پژوهش»… 1

1-1. مقدمه.. 2

1-2. اهمیت موضوع.. 3

1-3. اظهار مسأله.. 4

1-4. سؤالات پژوهش.. 5

1-5. فرضیه های پژوهش.. 5

1-6. اهداف پژوهش.. 5

1-7. قلمرو پژوهش.. 5

1-7-1. قلمرو مکانی.. 5

1-7-2. قلمرو زمانی.. 5

1-7-3. قلمرو موضوعی.. 5

 

عنوان صفحه

1-8. تعریف واژگان تخصصی.. 6

1-8-1. برند.. 6

1-8-2. کارفرما.. 6

1-8-3. برندسازی کارفرما.. 6

1-8-4. کارکنان بالقوه.. 6

1-8-5. ارزش پیشنهادی کارفرما.. 6

1-9. اختصار فصل اول.. 7

فصل دوم «پیشینه پژوهش»… 8

2-1. مقدمه.. 9

2-2. تعریف برند.. 9

2-3. برندسازی.. 10

2-4. ارزش ویژه برند.. 11

2-4-1. ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری.. 12

2-4-2. ارزش ویژه برند مبتنی بر کارکنان.. 12

عنوان صفحه

2-5. ارتباطات بازاریابی.. 14

2-5-1. فرایند برنامه ریزی استراتژیک.. 14

2-6. توجه برند پیش روی آگاهی از برند.. 16

2-6-1. آگاهی از برند.. 16

2-6-2. توجه برند.. 16

2-7. جهت گیری جدید در برند سازی.. 17

2-7-1. تأثیر برند در استخدام.. 19

2-8. مدیریت منابع انسانی استراتژیک.. 20

2-8-1. فرایند استخدام و حفظ کارکنان.. 20

2-9. جهت گیری‌های جدید در مدیریت منابع انسانی.. 21

2-9-1. بازاریابی داخلی.. 21

2-9-2. برندسازی کارکنان.. 23

2-9-2-1. قرارداد روانشناختی.. 24

2-9-3. برندسازی کارفرما.. 25

2-9-3-1. جنبه‌های بازاریابی برندسازی کارفرما.. 26

2-9-3-2. جنبه‌های منابع انسانی برندسازی کارفرما.. 27

عنوان صفحه

 

2-9-3-3. مراحل عملیاتی برندسازی کارفرما.. 28

2-10. تعریف برندسازی کارفرما باتوجه به ادبیات ارئه شده.. 30

2-11. برندسازی کارفرما به عنوان اولین استراتژی.. 31

2-12. تأثیر ارتباطات در برندسازی کارفرما.. 32

2-13. برندسازی کارفرما و جذب استعدادها.. 33

2-14. برندسازی کارفرما و پیش‌گیری از فرار مغزها.. 35

2-15. الگوهای پیشینگان.. 37

2-15-1. امبلر و بارو(1996).. 37

2-15-2. برتون و دیگران(2005).. 38

2-15-3. سوترلند و دیگران(2002).. 39

2-15-4. روی(2008).. 40

2-16. اختصار فصل دوم.. 41

 

 

عنوان صفحه

 

فصل سوم «روش شناسی پژوهش»… 42

3-1. مقدمه.. 43

3-2. مرحله‌ی اول.. 43

3-2-1. جامعه‌ی پژوهش.. 43

3-2-2. تحلیل محتوا.. 43

3-2-2-1. ویژگی‌های تحلیل محتوا.. 44

3-2-2-2. کدگذاری در تحلیل محتوا.. 44

3-2-3. مراحل انجام پژوهش.. 45

3-2-3-1. انتخاب نمونه.. 45

3-2-3-2. گردآوری داده‌ها.. 46

3-2-3-3. ساماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 46

3-2-3-4. مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 46

3-2-3-5. مطالعه کفایت نظری.. 46

3-2-4. روایی و پایایی.. 46

3-2-4-1. روایی.. 47

3-2-4-2. پایایی.. 47

3-3. مرحله‌ی دوم.. 49

عنوان صفحه

 

3-3-1. جامعه و نمونه آماری.. 49

3-3-2. روش گردآوری داده‌ها.. 49

3-3-2-1. تبیین پرسش‌نامه.. 50

3-3-3. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 50

3-3-3-1. خالص سازی گزاره‌ها.. 50

3-3-3-2. شناسایی عوامل پنهان و ارائه الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما   50

3-3-3-3. نام گذاری ابعاد شناسایی شده.. 51

3-3-3-4. نهایی سازی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما.. 51

3-3-3-5. مطالعه تفاوت میان پاسخ‌دهندگان.. 52

3-3-3-5-1. آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 52

3-3-3-5-2. انجام آزمون های ناپارامتری.. 52

3-3-4. روایی و پایایی پرسش‌نامه.. 53

3-3-4-1. تعیین روایی پرسش‌نامه.. 53

3-3-4-2. تعیین پایایی پرسش‌نامه.. 53

3-4. اختصار فصل سوم.. 55

فصل چهارم «توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها»… 56

4-2. مرحله اول.. 57

4-2-1. توصیف جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان.. 57

عنوان صفحه

 

4-2-2. کدگذاری.. 60

4-2-3. تهیه شاخص برای ارزش پیشنهادی کارفرما.. 62

4-3. مرحله دوم.. 62

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-3-1. توصیف جمعیت شناختی نمونه.. 62

4-3-2. پاسخ به پرسش اول.. 66

4-3-3. پاسخ به پرسش دوم.. 66

4-3-4. خالص سازی گزاره ها.. 66

4-3-5. شناسایی عوامل پنهان.. 66

4-3-5-1. آزمونKMO  و آزمون بارتلت.. 67

4-3-5-2. تحلیل عاملی اکتشافی.. 67

4-3-5-3. نامگذاری ابعاد شناسایی شده.. 69

4-3-6. نهایی سازی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما.. 69

4-3-6-1. انجام تحلیل عاملی تأییدی.. 69

4-3-6-2. صورت نهایی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما.. 70

4-3-7. پاسخ به پرسش سوم.. 71

4-3-7-1. انجام آزمون ناپارامتری برای متغیر رشته‌ی تحصیلی.. 72

4-3-7-2. انجام آزمون ناپارامتری برای متغیر وضعیت تأهل.. 74

4-3-7-3. انجام آزمون ناپارامتری برای متغیر اندازه درآمد خانواده   74

عنوان صفحه

 

4-3-7-4. انجام آزمون ناپارامتری برای متغیر سن.. 77

4-4. اختصار فصل چهارم.. 79

4-4-1. پرسش اول.. 79

4-4-2. پرسش دوم.. 79

4-4-3. پرسش سوم.. 79

4-4-3-1. رشته‌ی تحصیلی.. 79

4-4-3-2. وضعیت تأهل.. 80

4-4-3-3. اندازه درآمد خانواده.. 80

4-4-3-4. سن.. 81

فصل پنجم «نتیجه گیری و پیشنهادات»… 82

5-1. مقدمه.. 83

5-2. نتایج حاصل از پژوهش.. 83

5-2-1. در باب پرسش اول.. 83

5-2-2. در باب پرسش دوم.. 83

5-2-2-1. بُعد روابط اجتماعی.. 83

5-2-2-2. بُعد شرایط شغلی.. 84

 

 

عنوان صفحه

 

5-2-2-3. بُعد جو کاری.. 84

5-2-2-4. بُعد آموزش و یادگیری.. 84

5-2-2-5. بُعد درآمد ماهانه.. 84

5-2-2-6. بُعد جایگاه جغرافیایی.. 84

5-2-2-7. بُعد پاداش‌دهی بیرونی.. 84

5-2-2-8. بُعد پاداش‌دهی درونی.. 84

5-2-3. در باب پرسش سوم.. 85

5-2-3-1. رشته تحصیلی.. 85

5-2-3-2. وضعیت تأهل.. 85

5-2-3-3. درآمد خانوداه.. 85

5-2-3-4. سن.. 85

5-3. محدودیت‌های پژوهش.. 85

5-4. پیشنهادات.. 86

5-4-1. پیشنهادات اجرایی.. 86

5-4-2. پیشنهادات پژوهشی.. 86

5-5. اختصار فصل پنجم.. 87

 

 

عنوان صفحه

منابع… 88

الف. منابع فارسی.. 89

ب. منابع لاتین.. 90

ج. پایگاه اینترنتی.. 96

پیوست… 97

Abstract.. 109

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

سوال اول: نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟

سوال دوم: نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟

سوال سوم: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه به ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده،و سن تفاوتی در اظهار ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما هست؟

اهداف پژوهش

الف. شناسایی روش‌های دلخواه و مطلوبی که نخبگان دانشجویی برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؛

ب. شناسایی ویژگی‌های مطلوب و دلخواه در ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی؛

ج. تعیین تفاوت‌های میان نخبگان دانشجویی از لحاظ ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده و سن در ارائه ارزش پیشنهادی کارفرما.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی با فرمت ورد